BolgeXeber.Com » Bölgə » Masallının padşahı Qəzənfər Ağayev haqqında...

Masallının padşahı Qəzənfər Ağayev haqqında...

17-12-2011, 13:55
Oxunub: 5 219 İcra başçısı barədə şok faktlar açıqlandı

Uzun müd­dət­dir ki, Ma­sal­lı ra­yon İc­ra Ha­ki­miy­yə­ti ilə ra­yon zi­ya­lı­la­rı ara­sın­da ge­dən mü­ba­ri­zə kəs­kin xa­rak­ter al­maq­da­dır. Qeyd edək ki, zi­ya­lı­lar ic­ra baş­çı­sı­nın öz­ba­şı­na­lı­ğı və qa­nun­suz əməl­lə­ri­nə eti­raz edir­lər. İc­ra baş­çı­sı Qə­zən­fər Ağa­yev isə qul­luq möv­qe­yin­dən sui-is­ti­fa­də edib qa­nun­suz əməl­lər tö­rət­mək­lə ya­na­şı ra­yon­da azad fi­kir­li in­san­la­rı da­im təz­yiq al­tın­da da sax­la­yır. Ma­sal­lı zi­ya­lı­la­rı­nın Bolgexeber.com-a da­xil olan mü­ra­ci­əti də elə bu­nun­la bağ­lı­dır. Qeyd edək ki, on­lar ic­ra baş­çı­sı­nın qa­nun­suz əməl­lə­ri ba­rə­də ey­ni öl­kə baş­çı­sı İl­ham Əli­yev baş­da ol­maq­la bü­tün döv­lət qu­rum­la­rı­na, o cüm­lə­dən da­xi­li iş­lər na­zi­ri Ra­mil Usu­bo­va, Baş Pro­ku­ror­luq ya­nın­da Kor­rup­si­ya­ya qar­şı Mü­ba­ri­zə İda­rə­si­nə, elə­cə də Om­budsma­na və bey­nəl­xalq təş­ki­lat­la­ra da də­fə­lər­lə ey­ni məz­mun­lu mü­ra­ci­ət­lər ün­van­la­yıb­lar.

Zi­ya­lı­la­rın bil­dir­di­yi­nə gö­rə, ra­yon ic­ti­ma­iy­yə­ti­nin Ma­sal­lı ra­yon İc­ra Ha­ki­miy­yə­ti­nin baş­çı­sı Qə­zən­fər Ağa­yev ci­na­yət tər­kib­li əməl­lə­ri, özü­nə şəx­si biz­nes im­pe­ri­ya­sı ya­rat­ma­sı, ra­yo­nu ta­lan et­mə­si ba­rə­də də­fə­lər­lə öl­kə rəh­bər­li­yi­nə mü­ra­ci­ət et­sə­lər də, on­la­ra ca­vab ve­ril­mə­yib və heç bir təd­bir gö­rül­mə­yib. Zi­ya­lı­la­rın bil­dir­di­yi­nə gö­rə, ic­ra baş­çı­sı­nın ci­na­yət do­lu əməl­lə­ri Pre­zi­dent Ad­minstra­si­ya­sı­nın rəh­bər iş­çi­lə­ri­nin təş­ki­lat­çı­lı­ğı və Qə­zən­fər Ağa­ye­vin təq­dim et­di­yi sax­ta mə­lu­mat, ara­yış­lar­la ört-bas­dır edi­lib. İş bu­ra­sın­da­dır ki, hər də­fə ra­yon­da baş ve­rən qa­nun­suz­luq və öz­ba­şı­na­lıq­la­ra­la bağ­lı Pre­zi­dent Ad­minstra­si­ya­sı­na ün­van­la­nan şi­ka­yət­lən məhz Qə­zən­fər Ağa­ye­və gön­də­ri­lir. Tə­bii ki, o da özü-özü­nə qar­şı təd­bir gö­rə bil­məz. Baş­qa söz­lə, Qə­zən­fər Ağa­yev­lə bağ­lı şi­ka­yət­lə­rin təd­bir gö­rül­mə­si üçün onun özü­nə gön­də­ril­mə­si mən­tiq­siz­dir. Bu hal­da şi­ka­yət­lər­də qeyd olu­nan prob­lem­lər nə­in­ki həl­li­ni tap­mır, ək­si­nə ra­yon sa­kin­lə­ri­nə ye­ni-ye­ni prob­lem­lər ya­ra­nır. Zi­ya­lı­la­rın bil­dir­di­yi­nə gö­rə, ge­ri­yə - Qə­zən­fər Ağa­ye­və qay­ta­rı­lan şi­ka­yət­lər­dən son­ra ra­yon­da "zi­ya­lı ovu" baş­la­yır. Be­lə ki, ic­ra baş­çı­sı po­lis şö­bə­si, ic­ra nü­ma­yən­də­lə­ri, bə­lə­diy­yə­lər, ida­rə və mü­əs­si­sə rəh­bər­lə­ri va­si­tə­si­lə şi­ka­yət mək­tu­bu­nu im­za­la­yan ra­yon zi­ya­lı­la­rı­na qar­şı ge­niş­miq­yas­lı tə­qib və təz­yiq kam­pa­ni­ya­sı baş­la­dır. Bə­zi şi­ka­yət­çi­lər şan­taj və al­dat­ma yo­lu ilə im­za­la­rın­dan im­ti­na et­mə­yə məc­bur edi­lir­lər.

Zi­ya­lı­lar mü­ra­ci­ət­lə­rin­də ya­zır­lar ki, bu kam­pa­ni­ya­la­rı uğur­la hə­ya­ta ke­çi­rən Qə­zən­fər Ağa­yev da­ha da ruh­la­na­raq abad­lıq iş­lə­ri, yol­la­rın bər­pa­sı və tə­mi­ri, mək­təb­ti­kin­ti­si üçün ay­rı­lan döv­lət və­sa­it­lə­ri­ni mə­nim­sı­əmək he­sa­bı­na öz şəx­si biz­ne­si­ni da­ha da ge­niş­lən­di­rir: "Hər də­fə ra­yo­na kül­li miq­dar­da və­sa­it ay­rı­lır, la­kin onun cü­zi bir his­sə­si abad­lıq iş­lə­ri­nə sərf olu­nur, və­sa­itin əhə­miy­yət­li his­sə­si Qə­zən­fər Ağa­ye­vin ye­ni ob­yektlər aç­ma­sı­na, tor­paq sa­hə­si al­ma­sı­na, şəx­si ba­lıq­çı­lıq biz­ne­si­ni ge­niş­lən­dir­mə­si­nə yö­nə­lir. Ra­yo­nu­mu­zun Xal­lı­ca­lı kən­di əra­zi­sin­də 134 ha sa­hə­yə ma­lik "Xal­lı­ca­lı İs­ti­li" de­yi­lən əra­zi­ni ələ ke­çir­mək üçün Qə­zən­fər Ağa­yev bir şə­hid ailə­si­nin ba­şı­na fa­ci­ələr gə­tir­di. Şə­hid ana­sı, Xal­lı­ca­lı kənd sa­ki­ni Səl­bi­naz İs­ma­yı­lo­va uzun müd­dət Ra­yon İc­ra Ha­ki­miy­yə­ti­nə, Tor­paq şö­bə­si­nə, kənd bə­lə­diy­yə­si­nə, hət­ta Hey­dər Əli­yev Fon­du­nun pre­zi­den­ti Meh­ri­ban Əli­ye­va­ya "Xal­lı­ca­lı İs­ti­li" əra­zi­sin­dən ona ba­lıq­çı­lıq tə­sər­rü­fa­tı üçün 10-15 ha tor­paq sa­hə­si ay­rıl­ma­sı ba­rə­də mü­ra­ci­ət­lər et­sə də, Qə­zən­fər Ağa­ye­vin nə­za­rə­tin­də olan əra­zi­dən tor­paq is­tə­mə­si onun mü­ra­ci­ət­lə­ri­nin rədd edil­mə­si ilə nə­ti­cə­lən­di. Mü­ra­ci­ət­lə­rin­də is­rar­lı olan Səl­bi­naz İs­ma­yı­lo­va­ya bil­di­ri­lir ki, Na­zir­lər Ka­bi­ne­ti­nin qə­ra­rı­na əsa­sən, ümu­mi is­ti­fa­də­də olan su tu­tar­la­rı­nın şəx­si ba­lıq tə­sər­rü­fat­la­rı­na ve­ril­mə­si müm­kün­süz­dür. La­kin elə hə­min qə­ra­ra zidd ola­raq da Səl­bi­naz is­ma­yı­lo­va­ya baş­qa yer­də ümu­mi is­ti­fa­də­də olan su tu­ta­rın­dan 12 ha sa­hə tək­lif olu­nur".

Zi­ya­lı­la­rın bil­dir­di­yi­nə gö­rə, bu­ra­da Na­zir­lər Ka­bi­ne­ti­nin qə­ra­rı­nı poz­maq he­sa­bı­na ol­sa be­lə, Qə­zən­fər Ağa­ye­vin ma­raq­la­rı­nın tə­min olun­ma­sı məq­sə­di gü­dü­lür. Be­lə ki, Səl­bi­naz İs­ma­yı­lo­va­nın tor­paq sa­hə­si is­tə­di­yi yer ic­ra baş­çı­sı­nın nə­za­rə­tin­də­dir və ora­dan şəx­si məq­səd­lə­ri üçün is­ti­fa­də edir: "Əgər "Xal­lı­ca­lı İs­ti­li" kən­din ümu­mi is­ti­fa­də­sin­də­dir­sə, Qə­zən­fər Ağa­ye­vin əli si­lah­lı dörd ada­mı su tu­tar­la­rı­nı əha­li­dən ni­yə qo­ru­yur? On­la­ra hər ay 200 ma­na­ta ya­xın əmək haq­qı­nı kim ve­rir? İl­də ora­da ye­ti­şən və sa­tı­lan 50 to­na ya­xın ba­lı­ğın kən­də­ha­li­si­nə nə xey­ri var? Ha­mı gö­zəl bi­lir ki, hə­min əli si­lah­lı adam­la­ra əmək haq­qı­nı Qə­zən­fər Ağa­yev ödə­yir. Ora­dan tu­tu­lub sa­tı­lan ba­lıq­la­rın pu­lu da ic­ra baş­çı­sı­na ça­tır".

Zi­ya­lı­la­rın bil­dir­di­yi­nə gö­rə, İs­ma­yı­lov­lar ailə­si­nin tə­ləb­lə­rin­də is­rar­lı ol­ma­sı ailə­nin tam sus­du­rul­ma­sı pla­nı­nın qu­rul­ma­sı və re­al­laş­dı­rıl­ma­sı ilə nə­ti­cə­lə­nir: "

Ma­sal­lı sa­kin­lə­ri Çin­giz və Ya­vər Hə­şi­mov­la­ra məx­sus "Tə­rə­vəz ba­za­rı" da Qə­zən­fər Ağa­yev tə­rə­fin­dən ey­ni şə­kil­də ələ ke­çi­ril­di. "Qə­zən­fə­rin po­lis şö­bə­si" və əlal­tı­la­rı tə­rə­fin­dən sü­ni in­si­dent ya­ra­dıl­dı, ata və oğ­lu Hə­şi­mov­la­rı həbs et­di­lər, on­lar "Tə­rə­vəz ba­za­rı"ndan im­ti­na et­dik­dən son­ra azad­lı­ğa bu­ra­xıl­dı­lar. İs­ma­yı­lov­lar ailə­si­nə də ey­ni sse­na­ri tət­biq olun­du. Be­lə ki, qon­dar­ma ci­na­yət işi ilə Qa­fil və Mi­rəd­din İs­ma­yı­lov­lar həbs edil­di­lər. On­lar iki il həbs və üç iş şər­ti cə­za­ya məh­kum edil­di­lər. Məh­kə­mə qə­ra­rı­nın sə­hə­ri­si gü­nü oğul­la­rı­nın həb­si­nə döz­mə­yən şə­hid ana­sı Səl­bi­naz İs­ma­yı­lo­va­nın ürə­yi partla­dı. Ana qə­bi­ris­tan­lı­ğa, oğul­lar isə həbsxa­na­ya gön­də­ril­di­lər. Qə­zən­fər tam "qə­lə­bə­si­ni" tə­min et­di".

Da­ha son­ra zi­ya­lı­lar bil­di­rir­lər ki, Qə­zən­fər Ağa­ye­vin Ma­sal­lı­nı ça­pıb-ta­la­maq plan­la­rı bit­mir: "Bu "qə­lə­bə­lər­dən" son­ra ic­ra baş­çı­sı ra­yon­da­kı su tu­tar­la­rı­nın iş­ğa­lı­na start ver­di. Be­lə ki, Di­gah, Ba­ba­ser, Qar­ğa­lıq su tu­tar­la­rı­nı nə­za­rə­ti­nə ke­çir­di, Şə­rə­fə kən­din­də 15 ha sa­hə­yə ya­xın olan su tu­ta­rı­nı dü­zəltdi­rib is­ti­fa­də­yə ver­di. Əha­li­nin örüş sa­hə­si he­sa­bı­na isə Kür­də­baz kən­din­də 15 hek­ta­ra ya­xın su tu­ta­rı­nı hə­min kənddən olan trak­tor­çu İl­kin Mir­zə­ye­vin adı­na rəs­mi­ləş­di­rib. Bu­nun mü­qa­bi­lin­də­ona 1700 ma­nat də­yə­rin­də trak­tor ba­ğış­la­yıb".

Ma­sal­lı zi­ya­lı­la­rı ic­ra baş­çı­sı Qə­zən­fər Ağa­ye­və məx­sus ol­du­ğu bil­di­ri­lən ob­yekt, tor­paq sa­hə­lə­ri və su tu­tar­la­rı ba­rə­də mə­lu­mat­la­rı da açıq­la­yıb­lar. Be­lə ki, on­la­rın tər­tib et­di­yi si­ya­hı­dan bə­zi mə­qam­la­rı nə­zə­ri­ni­zə çat­dı­rı­rıq:

1.Qə­zən­fər Ağa­ye­vin təz­yiq, tə­qib və şan­taj yo­lu ilə sa­hib­kar Ç.Hə­şi­mov­dan zor­la al­dı­ğı "Tə­rə­vəz ba­za­rı". Sa­hə­si 3000 kv. metr.

2.Şə­hə­rin "Qa­la ba­za­rı" de­yi­lən his­sə­sin­də ti­ca­rət ob­yektlə­ri sil­si­lə­si. Sa­hə­si 1500 kv. metr. Ora­da 40 ədəd ma­ğa­za var. Hər bi­ri­nin sa­tış qiy­mə­ti 20-25 min ABŞ dol­la­rı­dır.

3.Olim­pi­ya Komplek­si ilə üz­bə­üz İs­ti­ra­hət gu­şə­si. Sa­hə­si 3 hek­tar­dan ar­tıq çə­pər­lən­miş me­şə əra­zi­si. Bir in­zi­ba­ti bi­na, bir res­to­ran, is­ti­ra­hət üçün yük­sək şə­ra­iti olan 9 bi­na.

4.Qə­rib­lər və Ər­ki­van kəndlə­ri ara­sın­da ya­rım hek­tar özəl­ləş­di­ril­miş tor­paq sa­hə­si.

5.Bo­ra­di­gah qə­sə­bə­sin­də sa­hə­si 30 hek­tar olan "Bo­ra­di­gah is­ti­li" ad­la­nan özəl­ləş­di­ril­miş tor­paq sa­hə­si.

6.Hey­dər Əli­yev par­kı əra­zi­sin­də Q.Ağa­ye­və məx­sus "Gənclik çay evi". Sa­hə­si 250 kv. metr.

7.Şə­hə­rin çı­xış his­sə­sin­də "İn­şa­at ma­te­ri­alı ba­za­sı". Sa­hə­si 12 hek­tar, özəl­lə­di­ril­miş tor­paq sa­hə­si.

8."Xal­lı­ca­lı is­ti­li" ad­la­nan ba­lıq­çı­lıq tə­sər­rü­fa­tı. Sa­hə­si 130 hek­tar.

9.Ma­sal­lı-Lən­kə­ran yo­lu­nun sol tə­rə­fin­də Q.Ağa­ye­və məx­sus "Cən­nət ba­ğı" res­to­ra­nı. Də­mir çə­pə­rə alın­mış 5 hek­tar me­şə sa­hə­si. Hə­min sa­hə­yə bi­ti­şik olan və müx­tə­lif ağac­la­rın ye­tiş­di­ril­mə­si üçün nə­zər­də tu­tu­lan 10 hek­tar özəl­ləş­di­ril­miş tor­paq sa­hə­si.

Qeyd.Yu­xa­rı­da gös­tə­ri­lən ob­yektlə­rin bə­zi­lə­ri "Kas­pi­an Fru­it KO" MMC-nin, bə­zi­lə­ri də ay­rı-ay­rı və­tən­daş­la­rın adı­na sə­nəd­ləş­mə­si­nə bax­ma­ya­raq, hə­min ob­yektlə­rin Q.Ağa­ye­və məx­sus ol­du­ğu­nu ha­mı bi­lir".

Qeyd edək ki, ra­yon sa­kin­lə­ri ic­ra baş­çı­sın məx­sus ol­du­ğu­nu id­dia et­dik­lə­ri su tutrla­rı ba­rə­də də ay­rı­ca si­ya­hı təq­dim edib­lər. Bu ba­rə­də növ­bə­ti say­la­rı­mız­da mə­lu­mat ve­rə­cə­yik.

Da­ha son­ra zi­ya­lı­la­rın mü­ra­ci­ətin­də on­la­rın ac­lıq ak­si­ya­la­rı ke­çi­rə­cək­lə­rin­dən bəhs olu­nur: "Ma­sal­lı RİH baş­çı­sı Qə­zən­fər Ağa­ye­vin ra­yon­da ya­rat­dı­ğı dö­zül­məz və­ziy­yə­tə, ra­yo­nun abad­lıq, qu­ru­cu­luq iş­lə­ri­nə ay­rı­lan, büd­cə­də nə­zər­də tu­tu­lan di­gər və­sa­it­lə­ri mə­nim­sə­yə­rək, onun he­sa­bı­na şəx­si biz­ne­si­ni ya­ra­da­raq ob­yektlər in­şa et­mə­si­nə, tor­paq sa­hə­lə­ri al­ma­sı­na, özü­nün ba­lıq­çı­lıq biz­ne­si­lə əla­qə­dar bü­tün su tu­tar­lar­nı şəx­si nə­za­rə­ti­nə ke­çir­mə­si­nə, əha­li­nin örüş sa­hə­lə­rin­də ye­ni su tu­tar­la­rı ya­rat­ma­sı­na, sa­hib­kar­la­ra qar­şı apar­dı­ğı mü­ha­ri­bə­yə, in­san hü­quq və azad­lıq­la­rı­na, ya­şa­maq, iş­lə­mək, mül­kiy­yət hü­quq­la­rı­mı­zın ko­bud şə­kil­də po­zul­ma­sı­na, ya­rıt­maz fə­aliy­yə­ti­lə ət­ra­fı­na yığ­dı­ğı təc­rü­bə­siz, bə­sit dü­şün­cə­li kadrlar­la əha­li­ni küt­lə­vi su­rət­də ha­ki­miy­yət­dən na­ra­zı sal­ma­sı fak­tı­na is­ti­nad edə­rək, döv­lət or­qan­la­rı­na ün­van­la­nan mü­ra­ci­ət­lə­ri­mi­zə rəs­mi və ya şi­fa­hi ca­vab ve­ril­mə­yib. Mət­bu­at klub­la­rın­da də­fə­lər­lə ke­çir­di­yi­miz konfranslar­da, öl­kə mət­bu­atın­da səs­lə­nən fi­kir və faktla­ra, Pre­zi­dent Ad­mi­nistra­si­ya­sı­na küt­lə­vi su­rət­də ge­də­rək edi­lən şi­ka­yət­lə­rə heç bir mə­həl qo­yul­ma­ma­sı­na, bun­dan ruh­la­nan Qə­zən­fər Ağa­ye­vin ra­yo­nun in­ki­şa­fı­na bu il üçün ay­rıl­mış və­sa­it­lə­ri mə­nim­sə­yə­rək ye­ni şəx­si ob­yektlər, tor­paq sa­hə­lə­ri, su tu­tar­la­rı al­ma­sı­na, bu əməl­lə­ri if­şa edən ra­yon zi­ya­lı­la­rı­na, ic­ti­ma­iy­yət nü­ma­yən­də­lə­ri­nə qar­şı tə­qib, təz­yiq, şan­taj, iz­lən­mə və həbs et­dir­mə cəhdlə­ri­nə, konsti­tu­si­ya­da təs­bit olun­muş hü­quq­la­rı­mı­zın sis­tem­li şə­kil­də po­zul­ma­sı­na eti­raz əla­mə­ti ola­raq 11 av­qustda nə­zər­də tut­du­ğu­muz, la­kin PA-nın mə­sul iş­çi­si­nin mü­ra­ci­ət­lə­rin araş­dı­rı­lıb təd­bir gö­rü­lə­cə­yi ba­rə­də­ki sö­zü­nü, ac­lıq ak­si­ya­sı­nın ke­çi­ril­mə­mə­si töv­si­yə­si­ni nə­zə­rə ala­raq, tə­xi­rə sal­dı­ğı­mız ak­si­ya­nı bər­pa edib, 18 de­kabrda ra­yon zi­ya­lı­la­rı və ic­ti­ma­iy­yət nü­ma­yən­də­lə­ri adın­dan "Hər ev­də ac­lıq" ak­si­ya­sı kam­pa­ni­ya­sı­na baş­la­ya­ca­ğıq.

Nə­zə­rə al­saq ki, 11 av­qustda ke­çir­mək is­tə­di­yi­miz ac­lıq ak­si­ya­sı ərə­fə­sin­də Ma­sal­lı Zi­ya­lı­la­rı İc­ti­mai Bir­li­yi­nin səd­ri Məm­mə­da­ğa Ey­nul­la­ye­vin evi­nin heç bir əsas ol­ma­dan Qə­zən­fər Ağa­ye­vin gös­tə­ri­şi əsa­sın­da po­lis tə­rə­fin­dən mü­ha­si­rə­yə alı­na­raq, onun təz­yiq, şan­taj edi­lə­rək həbs olun­ma­sı­na cəhd edil­mə­si və di­gər zi­ya­lı­la­ra, ic­ti­ma­iy­yət nü­ma­yən­də­lə­ri­nə təz­yiq­lər edil­mə­si hal­la­rı ol­muş­dur­sa, tə­bii ki, bu hə­rə­kət­lə­rin ac­lıq ak­si­ya­sı ke­çir­di­yi­miz ərə­fə­də də tək­rar olun­ma­ya­ca­ğı­na heç bir inam və eti­mad yox­dur.

Qə­zən­fər Ağa­ye­vin qa­nun­suz, ci­na­yət əməl­lə­ri­nə, Ma­sal­lı əha­li­si­nə et­di­yi zülmlə­rə son ve­ril­mə­si ilə əla­qə­dar ke­çi­rə­cə­yi­miz "Hər ev­də ac­lıq" ak­si­ya­sı döv­rün­də, ra­yon­da­kı dö­zül­məz və­ziy­yə­ti nə­za­rə­ti­niz­də sax­la­maq­la ra­yon­da­kı rə­za­lə­tə "Dur!" de­mək üçün mü­va­fiq ad­dım­lar atıl­ma­sı­nı, təd­bir­lər gö­rül­mə­si­ni xa­hiş edi­rik".